Vuokrausehdot

VUOKRASOPIMUSEHDOT

Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa, kun vuokralainen noutaa kylpytynnyrin, tai kun se on toimitettu. Ja kestää niin kauan, kunnes vuokralainen on palauttanut, sen vuokraajalle tai se on noudettu erillisen sopimuksen mukaisesti.

Vuokrausmaksu

Vuokrausmaksu tapahtuu etukäteen laskulla, tai varausjärjestelmän e-maksulla www.vuokraapalju.com. Mikäli Vuokralaisen ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, vuokrasopimuksen hyväksynyt tai allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran, vahinkojen ja ilkivallan maksamisesta.

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuu

Vuokrattavana laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan suostumusta. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle osapuolelle, ilman vuokranantajan hyväksyntää.
Vuokralainen on velvollinen käyttämään laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa.
Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava laite luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa mahdolliset puutteet tai viat. Jos puutteita tai virheitä ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa puutteista, jos ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.
Jos laitteeseen on tekninen tai muu vika, siitä on ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle. Vuokralainen voi myös palauttaa laitteen vikatilanteessa heti vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.

Vuokraaja on velvollinen:

–        korvaamaan laitteeseen tai sen varusteisiin vuokraus aikana tapahtuneet vahingot. Selkeistä pysyvistä vaurioista veloitamme aina vähintään omavastuun 500€
–        korvaamaan hinattavan laitteen vuokra-aikana hävinneet osat ja tarvikkeet
–        Suorittamaan seisonta-ajalta kohtuullisen vuorokausimaksun, mutta kuitenkin enintään 30 vuorokautta. Seisonta-aika alkaa vahinkopäivästä.
–        Perehdyttämään kaikki laitetta käyttävät henkilöt käyttöohjeisiin. Vuokranantaja ei vastaa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.
Vuokraaja on vastuussa seuraavista tai vastaavista syistä johtuvista vahingoista kokonaisuudessaan:

–        Pakkasen kylpytynnyrin vesijärjestelmälle aiheutuneista vahingoista, jos vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.
–        Ylikuormaus

–        Vahingoista jotka johtuvat kylpytynnyrin virheellisestä sijoittamisesta tai tuennasta
–        Ajaminen tyhjiä renkailla
–        Lumivahingot
–        Tupakoinnin aiheuttamista vahingoista
–        Ajaminen hinattavan laitteen ulkomitat nähden liian ahtaissa paikoissa
–        Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen
–        Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla vastaavalla alueella
–        Vahingoittumisesta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen
–        Jos laitteelle tai vuokraajalle aiheutuneet vahingot johtuvat vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttöä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena rikolliseen tarkoitukseen tai siitä, että vuokralainen rikkoo sopimusehtoja muutoin olennaisesti.

Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikki kulut vuokra-ajalta sen käytöstä johtuvista leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.
Rengasvaurio tapauksessa vuokralainen on velvollinen korjaamaan renkaan vuokranantajan lukuun kuitenkin neuvottelemalla mahdollisesti siitä ensin vuokranantajan kanssa.

 

Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokralainen on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa havaitusta virheestä tai aiheutuneesta vahingosta tai varkaudesta. Varastamisesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokralainen saa kuitenkin vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa laitetta vuokranantajan lukuun enintään 50,00 € arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokralaisen on esitettävä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite maksamisesta.
Onnettomuuden sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä Vahinkoilmoitukseen vuokranantajalle. Jos syyllisyys on epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina ilmoitettava poliisille, sekä toimitettava vuokraamolle poliisin todistus ilmoituksesta.
Jos vuokralainen ei suorita edellä mainittuja ilmoituksia, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

Vakuutukset

Vuokranantaja on vakuuttanut kylpytynnyrin vetolaitteineen vahinkovakuutuksella, jossa on sopimukseen merkitty omavastuu 1500 €. Vuokralainen vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista. Vakuutus korvaa omavastuun mukaisesti laitteelle mahdollisesti aiheutuvat kolari- ja varkausvahingot. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vuokraajan tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamia vaurioita riippuivat ne sitten väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta. Näistä vaurioista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta.

 

Laitteen palautus vuokrakauden päättyessä

Laite on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokrasopimukseen päättyessä tyhjennettynä ja pestynä (huuhtelu, roskat pois). Mikäli vuokraaja on tilannut toimituksen/noudon palju on oltava tyhjennetty ja pesty sovittuna nouto aikana. Vuokranantaja desinfioi paljun aina käytön jälkeen. Palautusajan tai paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa ilmoitettava ja sovittava vuokranantajan kanssa. Sopimuksen mukaan vuokra-aika päättyy, kun laite on palautettu vuokranantajan kanssa sovittuun paikkaan, tai palju on ollut noudettavissa pestynä ja tyhjennettynä.
Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa korvausta, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovittua vuokran päättymistä.
Jos hinattavaa laitetta ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan muuttumisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille.
Jos vuokralainen ei täytä näitä edellä mainittuja velvoitteita, on vuokranantajalla oikeus periä kohtuullinen korvaus vuokranantajalle aiheutuneista taloudellisista tappioista.

Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu hinattava laite on teknisesti siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Jos laitteessa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos laitteen kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokralainen voi vaatia vuokrasopimuksen purkamista.
Vuokranantaja ei vastaa laitteen vian tai virheen aiheuttamasta vahingosta vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuutta, kulkuneuvoihin tai muille henkilöille kuin enintään vuokran osalta. Tämä pätee myös silloin, kun laite ei ole vuokran alussa teknisesti sellaisessa kunnossa, että se voidaan vuokrata asiakkaalle. Vuokranantaja ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka rikkoutumisesta ja keskeyttämiseen vuokralaiselle voi aiheutua.

Sopimuksen purkaminen

Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan varausmaksun vähennettynä 50,00€:lla, joka menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen.
Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan vuokran ja varausmaksun vähennettynä 100,00€:lla, joka menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen. Jos vuokralainen purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen suorittamaan sovitun vuokran kokonaisuudessaan.
Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus palauttamalla vuokraajan maksamat vuokrausmaksut ilman erillistä korvausta. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan laitteen viivytyksettä vuokranantajalle.